PROGRAMIMIZ// İş Süreci

Firmamız proje, inşaat ve dekorasyon iş safhalarını aşağıda belirtilen programda gerçekleştirmektedir. Bu belirtilen program en yaklaşık çalışma sistemini ifade eder.


BİRİNCİ SAFHA

a) Yükleyici ve yüklenici arz ve taleplerin yazılı veya sözlü belirtilip görüşülmesi, inşaat alanı keşfi
b) Çalışma safhalarının genel çerçevesi üzerinde anlaşma
c) Yüklenici Hizmetleri ve ücretleri sözleşmesinde onay
d) Yer keşfi ile talep ve kapasiteler hakkında görüşme, inşaat teslimi ile ilgili tarihler belirlenmesi ve işe başlama.

Yüklenici, yükleyici isteklerini, işin gerektirdiği ölçüleri ve yapılan toplantılarda genel detayları ile yükleyiciden alır. Varsa örnek teşkil eden yerler gezilir, arşivlenir. Yükleyici hizmetler kapsamını iş detayları başlığı altında yüklenici ile belirler. Yüklenici aldığı bilgilerle teknik donanım, yerleşim planları ve genel tefriş olarak proje çalışmalarını belirlenen sürede yapar. Çalışma inşaatın genel konseptini belirler. Bu süre yükleyicinin çalışmaları onayı ile sona erer.

İKİNCİ SAFHA

Yüklenici, şematik yerleşim planlarını geliştirerek plan, cephe, kesit, malzeme, mobilya seçimi etütleri ve gerekli eskizleri tamamlar. Bu çalışmalar sırasında yüklenici; statik, tesisat, elektrik, mekanik projeleri ve teknik donanım gereksinimlerini dikkate alır.

Bu safhada bahse konu proje hizmetlerinin ilgili uzmanlarca aynı seviyede tamamlanması istenirse taşeron şirketler belirlenir, anlaşma yapılır. Projeler hazırlattırılır. Yükleyici isterse bağlı bulunan odanın onayı alınır. Bu safhada yüklenici tam donanımlar için tahmini ikinci bütçeyi hazırlar. Bütçeyi yükleyici onayına sunar. Onay halinde tüm çalışmalar için teknik şartname hazırlar işin ihale kısmı başlar.

Alt taşeron gruplarca yüklenici denetiminde inşaat süre programı yapılır. Bu neticeden yükleyici bilgilendirilerek onay alınır. Yüklenici, imalat taşeronlarının tekliflerini inceler, teklif alınan firmalarla görüşmeler yapılır, pazarlık tartışmalarına yardımcı olur, gerekirse bütçe içerisinde konunun çözümlenmesi için teknik spekülasyonlarda tali düzeltmeler yapar, firmalar belirlenir.


ÜÇÜNCÜ SAFHA

Taşeron firmalarla toplantılar yapılarak hazırlanmış imalat çizimleri ve tüm teknik dökümanlar incelenir. Taşeron firmaların uygunluğu halinde şartnameler uyarınca ödemeleri yapılarak işe başlanır.

Yüklenici tarafından, belirlenen inşaat programına göre işler kontrol edilir, program ve teknik şartnameye uygunluk denetlenir. Bu denetimlerde uygulama hataları var ise şantiye şefine ve taşeron firmalara gerekli uyarılara yazılı / sözlü yapar. Bu kontrollerin neticesinde düzeltmeler yükleyiciye yazılı / sözlü bildirilir. Gerekli görüldüğü takdirde varsa gecikmeler, ek mesailer ve ekipler devreye alınarak telafi edilir.

Çalışmalar neticesinde eksik var ise rapor düzenlenerek süre verilir. Süre bitimi kontrol yapılır. İş teslim alınır. Teslim sonrası alınan avanslar, hak edişler hesap edilerek mutabakata varılır. Karşılıklı onaylar sonucu mutabakat yapılarak, bakiyeler belirlenir.

TOP